Algemene voorwaarden & herroepingsrecht

1. De verkoper en uitbater van de webwinkel is:

The Rocking Enterprise GCV (hierna “Rocking Seats ” genoemd) met maatschappelijke zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg 34 /2, BELGIE, met als ondernemingsnummer 691.603.466, ingeschreven in het RPR Antwerpen, arrondissement Mechelen,

T: +32 (0)497 23 27 59

M: hello@rockingseats.com,

W: www.rockingseats.com.

2. Algemene bepalingen Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden: 

Deze algemene voorwaarden zijn, bij uitsluiting van alle andere (zo ook deze van latere datum vermeld op eender welk (elektronisch) document uitgaand van Rocking Seats), van
toepassing op de rechtsverhouding tussen elke bezoeker en gebruiker (waaronder ook een koper van een op de webwinkel verkocht goed wordt verstaan) van de webwinkel van Rocking Seats
alsook op elke levering ten gevolge van een aankoop verricht op deze webwinkel.

De eindgebruiker is gehouden bij het plaatsen van een bestelling het daartoe voorziene vakje aan te vinken, waarmee hij te kennen geeft deze algemene verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en deze integraal te aanvaarden.

Rocking Seats kan deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik aanpassen, doch het zijn de algemene verkoopsvoorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van het sluiten van een verkoopovereenkomst tussen de eindgebruikers en Rocking Seats, die hun overeenkomst verder beheersen.

Geografisch toepassingsgebied 

Deze webwinkel richt zich tot het geografisch gebied Europa (met uitsluiting van de eilanden). Zodoende geldt het aanbod van Rocking Seats ten overstaan van de eindgebruikers die een leveringsadres gelegen op Europees grondgebied hebben, met uitzondering van eilanden.

Materieel toepassingsgebied 

Deze webwinkel richt zich tot eindgebruikers. Verkoop aan personen (van welke aard dan ook) die aankopen met het oogmerk om door te verkopen zijn uitgesloten. Rocking Seats behoudt zich het recht voor om bijkomende informatie te verzoeken teneinde het oogmerk van een (verzoek tot) verkoop te kunnen bepalen en om een (verzoek tot) verkoop te weigeren waaromtrent zij reden heeft om aan te nemen dat zij met dit oogmerk is gesloten.

Taal 

De verkoopovereenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Engels naar gelang van de keuze van de klant. De verdere gegevensuitwisseling zal navolgend in de gekozen taal verder gezet worden. Gezien de eindgebruiker een taalkeuze dient te maken, zal hij zich na deze keuze niet meer kunnen beroepen op gebrek aan kennis van deze taal om de niet-toepasselijkheid van de verkoopovereenkomsten deze algemene verkoopsvoorwaarden (of onderdelen ervan) in te roepen.

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met haar totstandkoming of uitvoering zullen uitsluitend gebracht kunnen worden voor de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, afdeling Mechelen. Voor zover de rechtbank van koophandel materieel bevoegd zou zijn, zal de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd zijn. Deze bevoegdheid steunt op de plaats waar de overeenkomst tot stand komt, met name te Sint-Katelijne-Waver.

3. Het totstandkomen van de overeenkomst. 

De verkoopovereenkomst tussen Rocking Seats en de eindgebruiker komt slechts tot stand op het ogenblik dat Rocking Seats deze heeft bevestigd via na het versturen van de factuur. De tussentijdse bevestigingsmail is onvoldoende grond. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van de overeenkomst. De verkoopovereenkomst zal altijd bijgehouden worden door Rocking Seats.

Rocking Seats behoudt zicht het recht voor bijkomende informatie te vragen aan de eindgebruiker vooraleer de verkoopovereenkomst te sluiten (en dus te bevestigen), dan wel om deze te weigeren.

Rocking Seats behoudt zich evenzeer het recht voor om het sluiten van een verkoopovereenkomst aan bijkomende door Rocking Seats te bepalen voorwaarden te onderwerpen in geval het gaat om grote bestellingen, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of in geval problemen zijn opgetreden bij eerder tussen Rocking Seats en de eindgebruiker afgesloten overeenkomsten.

Ook in geval Rocking Seats bijkomende informatie opvraagt of voorwaarden vastlegt, zal de verkoopovereenkomst pas tot stand komen nadat de eindgebruiker deze voorwaarden heeft aanvaard en er navolgend een bevestigingsmail is verstuurd door Rocking Seats.

4. Betaling en eigendomsoverdracht 

De betaling van de producten kan uitsluitend vooraf door middel van volgende betaalkaarten: VISA/MASTERCARD/BANCONTACT/AMERICAN EXPRESS/IDEAL/SOFORT/OVERSCHRIJVING of via KBC/CBC, BELFIUS en ING HOME PAY.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over het internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

Indien een betaling om welke reden ook achteraf zou worden geannuleerd vooraleer de levering heeft plaatsgevonden, zal Rocking Seats de keuze hebben om de koop alsnog te laten doorgaan, dit evenwel zonder afbreuk te doen aan het bestaande herroepingsrecht van de eindgebruiker, dan wel deze als van rechtswege ontbonden te beschouwen. Een bestelling wordt hoe dan ook slechts uitgevoerd nadat een geldige en volledige betaling werd ontvangen.

Eigendoms- alsook risico-overdracht treedt in op het moment van levering van de bestelde koopwaar.

5. Levering en leveringstijden 

In de bevestigingsmail zal Rocking Seats opgeven op welke datum de levering zal plaatsvinden. Teneinde de levering zo vlot mogelijk te laten verlopen, zal de transportdienst of Rocking Seats uiterlijk daags voor de levering contact opnemen met de eindgebruiker teneinde de tijdsperiode door te geven waarbinnen de levering zal plaatsvinden. Eventuele telefonische coördinaten zullen enkel worden gebruikt voor leveringsdoeleinden en worden onder geen beding aan derden doorgegeven.

Afwijkingen van de afgesproken leverdatum of het leveradres zijn mogelijk, dan dient u contact op te nemen via hello@rockingseats.com en wordt mogelijks een leverkost van € 75 aangerekend.

Indien u niet aanwezig bent op de afgesproken datum om de goederen in ontvangst te nemen en er een tweede levering nodig is, dan dient u via hello@rockingseats.com een nieuwe datum af te spreken. Hiervoor wordt een transportkost van € 75 aangerekend.

De eindgebruiker verklaart kennis te hebben genomen van de “aanhuislevertips” van Rocking Seats waarin de werkwijze van de levering wordt uiteengezet en waarin tips worden gegeven om de levering zo vlot mogelijk te laten verlopen. Deze kan gevonden worden onder de rubriek FAQ

6. Bedenktijd. 

Voor alle producten gekocht op de webwinkel van Rocking Seats beschikt de eindgebruiker over een bedenktijd van 14 dagen. Deze periode gaat in op het ogenblik van de levering op het adres dat is opgegeven door de eindgebruiker, of een door hem aangewezen derde. Dit recht van verzaking is niet van toepassing op producten die door Rocking Seats tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper. Dit recht van verzaking is eveneens niet van toepassing voor zakelijke klanten/eindgebruikers.

Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Rocking Seats behoudt zich het recht om de waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, niet terug te betalen.

Indien de koper gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient dit binnen voormelde 14 kalenderdagen te worden gedaan, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product. De consument kan zijn verzakingsrecht uitoefenen door gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping zoals u hier kan terugvinden of door middel van een ander ondubbelzinnige verklaring waarin de koper verklaart de overeenkomst te herroepen, te richten naar het fysiek of elektronisch adres onderaan dit artikel vermeld. De herroeping wordt als tijdig beschouwd indien de kennisgeving van het verzakingsrecht wordt verstuurd voor de termijn van 14 dagen is verstreken. Aan het uitoefen van het verzakingsrecht hangen geen kosten vast en er hoeft geen reden voor te worden opgegeven.

De goederen dienen op kosten van de koper onbeschadigd, in originele staat en in originele verpakking uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na levering te worden geretourneerd. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals het bankrekeningnummer waarop het aankoopbedrag kan teruggestort worden. De reeds door Rocking Seats ontvangen betalingen (of voorschotten) zullen binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen of het moment waarop de consument aantoont dat hij de goederen heeft teruggezonden integraal terugbetaald worden. Indien de consument voor een andere wijze van levering dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen, worden de bijkomende kosten die hieruit voortvloeien niet terugbetaald.

De uitoefening van het verzakingsrecht kan opgestuurd worden naar het fysiek adres van Rocking Seats: The Rocking Enterprise GCV, Fortsesteenweg 34/2, 2860 Sint-Katelijne-Waver, BELGIË of op het elektronisch adres: hello@rockingseats.com
De goederen kunnen worden geretourneerd op het zonet vermeld fysiek adres. Rocking Seats is als volgt bereikbaar : vanaf maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 16u30 uur (niet tussen 12u en 13u). De kosten van het terugsturen vallen ten laste van de consument.

7. Productinformatie.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die verstrekt worden (op welke wijze dan ook) worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Rocking Seats is niet aansprakelijk voor adviezen, druk-en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens. Bij ieder product dat online te koop wordt aangeboden wordt de beschikbaarheid aangegeven. Rocking Seats doet er alles aan om deze gegevens correct en up to date weer te geven op de website, doch het kan voorvallen dat een bepaald product vooralsnog niet kan geleverd worden. Dit kan het gevolg zijn van (onvrijwillig vermelde) verkeerde stockgegevens of van leveranciers die zich (al dan niet tijdelijk) in een situatie bevinden waarbij zij niet meer tot levering kunnen overgaan. Mocht dergelijk geval zich voordoen, zal Rocking Seats er alles aan doen om de eindgebruiker zo snel mogelijk te verwittigen en een oplossing voor te stellen.

8. Cadeaubonnen / giftcards

Als je een Rocking Seats cadeaubon bestelt, doe je een bindend aanbod voor de aankoop van de Rocking Seats cadeaubon. De overeenkomst komt tot stand door onze ontvangstbevestiging voor de bestelling en accepteringsverklaring (sluiten van de overeenkomst), die we je zo snel mogelijk via e-mail bezorgen.

De op de website bij de bestelling opgegeven prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting en worden betaalbaar bij het sluiten van de overeenkomst. De cadeaubon kan betaald worden via overschrijving, kredietkaart of andere op de website aangegeven betaalmethode.

De gebruiker is de enige die beslist over de hoogte van het bedrag van de cadeaukaart. De website garandeert niet dat de door de gebruiker verstrekte informatie juist en betrouwbaar is. Rocking Seats en/of de website kunnen daarom ook niet aansprakelijk worden gesteld voor een fout of nalatigheid van de gebruiker met betrekking tot de informatie die nodig is voor de goede ontvangst door de Ontvanger.

Voor zover Rocking Seats bij het sluiten van de overeenkomst met jouw toestemming je e-mailadres opvraagt en opslaat of het e-mailadres in een door jou aangemaakt profiel bij ons opgeslagen is, verklaar je ermee in te stemmen dat wij je de factuur via e-mail bezorgen.

Rocking Seats levert de cadeaubon digitaal via  een e-mail en deze kunnen uitsluitend gebruikt worden in de webshop van Rocking Seats. Het saldo van je cadeaubon kan je gebruiken voor het geheel of een deel van je betaling. Een eventueel resterend bedrag blijft op je cadeaubon staan. Als het saldo op je cadeaubon niet voldoende is om je aankoop volledig te betalen, kan je het verschil met een ander betaalmiddel voldoen. Het tegoed op deze kaart kan niet worden omgeruild tegen contant geld. Een restbedrag wordt niet in contant geld uitbetaald.

Het cadeaubon tegoed is beschikbaar in Euro en kan niet in cash worden omgewisseld. Er wordt geen rente uitgekeerd op het tegoed.

De toegang tot de diensten van de website kan op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden onderbroken, opgeschort of gewijzigd, voor onderhoud of om enige andere reden. De gebruiker verbindt zich ertoe geen enkele schadevergoeding te eisen als gevolg van een onderbreking, opschorting of wijziging van de website.

De cadeaubon is onpersoonlijk en overdraagbaar. Hij blijft onbeperkt geldig vanaf het moment van de aankoop van de cadeaubon. Een digitale cadeaukaart kan niet geruild, geannuleerd of geretourneerd worden. De digitale cadeaukaart is onbeperkt geldig en inwisselbaar. Bij verlies, diefstal of beschadiging worden de cadeaubon en het tegoed dat erop staat niet door vergoed.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop waarop jij of een door jou aangeduide derde in bezit is gekomen van de cadeaubon. Cadeaubonnen worden altijd onmiddellijk na betaling digitaal bezorgd.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen  verwijzen wij naar de Rocking Seats algemene voorwaarden onder de titel “bedenktijd”.

9. Garantiebepalingen.

Op elk product geldt een waarborg zoals bedoeld door artikel 1649bis B.W. en dit gedurende een periode van 2 jaar na levering. Deze termijn vangt aan daags na de levering aan het leveringsadres zoals opgegeven door de eindgebruiker. De factuur of het kasticket én de leverbon gelden als enige vorm van garantiebewijs en moeten kunnen voorgelegd worden om aanspraak te kunnen maken op de wettelijke garantieregeling. Zakelijke verkopen zijn uitgesloten van deze garantieregeling.

Bij levering dient de eindgebruiker elke zichtbare schade (inclusief : beschadigde verpakking) steeds te vermelden op de leverbon. Bij gebreke daaraan zullen klachten omtrent zichtbare schade niet meer aanvaard worden.

Indien de eindgebruiker na de levering, bij het openen van de verpakking een tekortkoming of beschadiging vaststelt, dient deze binnen de 72 uur na levering van de goederen schriftelijk gemeld te worden aan de klantendienst via hello@rockingseats.com.
De gegevens van het kasticket/leverbon zullen gevraagd worden bij het invullen van het formulier. Om een vlotte afhandeling te verzekeren, is het bijvoegen van foto’s vereist. Klachten buiten deze periode van 72 uur zullen niet meer aanvaard worden, zonder dat dit afbreuk doet aan het herroepingsrecht op zich.

10. Overmacht.

In geval zich een situatie van overmacht voor doet, worden de leverings- en andere verplichtingen van Rocking Seats opgeschort gedurende de periode waarin deze situatie van overmacht duurt. Zo ook wanneer deze situatie zich pas zou voordoen nadat de leveringstermijn al was verstreken.

Indien deze periode van overmacht langer dan 8 weken aansleept, kunnen beide partijen ervoor kiezen om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen mits schriftelijke melding, zonder dat Rocking Seats of de eindgebruiker een schadevergoeding een elkaar zijn verschuldigd.

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Rocking Seats onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de koper volledig of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen in alle redelijkheid niet kan worden verlangd van Rocking Seats, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Onder overmacht zal in ieder geval ook worden verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, onlusten, overstroming, stormschade, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, in- en uitvoerverboden, optreden van werknemers-organisaties, waardoor uitvoering van een opdracht onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van producten aan Rocking Seats door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van de producten, welke de normale bedrijfsvoering storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken.

11. Prijzen. 

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW maar zonder verzendkosten en transactiekosten, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn geldig onder voorbehoud van fouten en vergissingen op de website. De eventuele verzendkosten zijn voor de Koper en worden weergegeven in het besteloverzicht. Rocking Seats kan de prijzen op elk ogenblik aanpassen (zonder afbreuk te doen aan reeds geplaatste bestellingen behoudens in geval van fouten of vergissingen).

Promoties op artikelen zijn enkel geldig onder de voorwaarden en voor zolang deze geafficheerd staan op de webshop.

12. Intellectuele eigendomsrechten – verwijzingen.

De inhoud van de webwinkel van Rocking Seats, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Rocking Seats of andere rechthoudende derden. Reproductie en/of gebruik ervan zijn niet toegelaten.

Het is mogelijk dat Rocking Seats op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Rocking Seats is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

13. Verwerking van persoonsgegevens 

Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de website, wordt verwezen naar het Privacy- en Cookiebeleid zoals beschikbaar op www.rockingseats.com

14. Beperking van aansprakelijkheid. 

De informatie op de website is algemeen en is niet bedoeld als persoonlijk aanbod en/of advies aan de bezoeker/gebruiker.

Ondanks grote inspanningen om dit te vermijden, kunnen zich toch onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. In dit geval, en bij tijdelijke onbeschikbaarheid van de website, zal Rocking Seats de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Behoudens hun grove of opzettelijke fout kunnen noch Rocking Seats noch haar personeelsleden of aangestelden aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Onjuistheden kan u steeds melden aan de beheerder van de website op het adres: hello@rockingseats.com

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Rocking Seats geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Rocking Seats kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Rocking Seats verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Rocking Seats kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade te wijten aan de levering van een gebrekkig dan wel niet-conform bevonden product. De eindgebruiker doet in dat opzicht voor zoveel als nodig afstand van elke aanspraak tegen de verkoper, wiens aansprakelijkheid in geen geval verder gaat dan hetgeen is bepaald in de artikelen 1649 quater en quinquies B.W.

15. Klachten en geschillen 

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze goederen of diensten, kan je ons contacteren via hello@rockingseats.com. We doen er alles aan om de klacht binnen de vijf dagen te behandelen.